ROGER C. CUNNINGHAM, LL.M.

Advokát (CZ) / Rechtsanwalt (DE) / Attorney at Law (DE, CZ)

Roger C. Cunningham, LL.M.

advokátní kancelář, Praha

K Rotlevu 678, 254 01, Jílové u Prahy

O nás

Kdo jsme

rcc je malá advokátní kancelář v Praze s velkými ambicemi. K zajištění dostatečných personálních kapacit máme neustále k dispozici naše spolupracující partnery, ať se jedná o spolupracovníky zde v České republice, nebo advokátní kanceláře v Německu či Rakousku. Na základě oprávnění rcc vykonávat advokacii jak v Německu, tak v České republice, zastupuje rcc své mandanty před soudy obou těchto zemí a poskytuje právní poradenství v českém i německém právu. rcc je alternativou ke středně velkým advokátním kancelářím v Praze, ale i Čechách, jelikož poskytuje nadstandardní právní služby za konkurenceschopné ceny.

Náš přístup

rcc Vám nechce poskytovat  podporu jako chodící encyklopedie, ale naopak střízlivě, flexibilně a pomocí praktického způsobu myšlení a rozhodování.

Náš cíl

Jak při právním poradenství, tak i v rámci právních sporů; spokojený/á  mandant/ka zůstává rcc věrný

Naše motto

OVER, FORK OVER!

rcc nebude zřejmě schopen Vám ihned vypočítat tzv. Cunninghamovu  rovnici, ale souzeno podle bájí, stálo jméno Cunningham vždy ku prospěchu, pomoci a ochraně jiných. Není ale žádnou bájí, že je během hry šachu možné prostřednictvím Cunninghamova taktického tahu s dovednou obranou  připravit dobrý útok.

Německá praxe

Zakladatel advokátní kanceláře rcc v Praze Roger C. Cunningham, LL.M. zastupuje Vaše zájmy jak v rámci soudních řízeních, tak v rámci řízeních mimosoudních též v Německu, jelikož je členem německé advokátní komory.

Praktikum německého práva je vykonáváno nejen v advokátní kanceláři sídlící v Praze, nýbrž je naší praxí účastnit se soudních, ale i mimosoudních jednání přímo v Německu. V rámci trestního práva se pak jedná i o návštěvy vazebně stíhaných. S ohledem na spojitost českého a německého práva, prostředí a jazyka dochází v rámci naší německé praxe k užití i práva mezinárodního a evropského. Často jsou klienti, jichž se záležitosti v Německu a v rámci německého práva týkají, Češi, a tak nejen z jazykových důvodů upřednostní zastupování v rámci německého sporu námi jako mezinárodní advokátní kanceláří, než advokátem čistě německým.

 • Jazyky

  Němčina, angličtina

  1998

  postgraduální studium mezinárodního hospodářského práva v Bielefeldu

  1998/1999

  získání teoretických předpokladů pro hodnost odborného advokáta pro oblast daňového práva

  1999

  Rechtsanwalt v mezinárodně činných advokátních, daňově-poradenských a auditorských kancelářích ve Wiesbadenu (SRN), v Linci (Rakousko) a v Praze - Česká Republika

  2000

  Zapsán jako německý advokát v České Republice

  2002

  LL.M. - postgraduální studium

  2004

  Master of Laws (LL.M. - Univerzita Sydney)

  2005

  zapsán jako evropský advokát v České republice

  2010

  zapsán jako advokát v České republice

 • Jazyky

  Čeština, němčina, angličtina

  06/2006

  Pokorný, Wagner & spol.

  07/2006 – 09/2008

  Advokátní kancelář Lovells

  01/2009 – 03/2009

  Advokátní kancelář Brož & Partner

  03/2009

  absolutorium Univerzita Karlova v Praze – Právnická fakulta

  od 04/2009

  Advokátní kancelář Roger C. Cunningham, LL.M.

  06/2013

  Složení advokátních zkoušek

Služby

Naše advokátní kancelář poskytuje klientům komplexní právní služby ve všech oblastech práva českého i německého, přičemž zastoupení naší kanceláří je možné před soudy obou států, zkušenosti máme i s řízením před soudy rozhodčími.

Financování

rcc Vám nebude nabízet žádné zápůjčky, ale něco mnohem lepšího: někoho, kdo za Vás vyhledá vhodnou banku poskytující nejlepší podmínky financování a navíc dbá o to, aby po Vás nebylo požadováno nic neobvyklého.

Duševní vlastnictví

Mnoho lidí hledá či doufá v nápad, který je učiní bohatými. rcc Vám nepomůže s tím, abyste na takový nápad přišli, ale alespoň se zajištěním právní ochrany Vašeho nápadu a s ním spojených (výhradních) práv. Nezřídka jsou lidé tak šťastní z toho, že přišli na dobrý nápad, objevili využitelný vynález nebo jednoduše jen inovativní a zákazníky oblíbený produkt, že zapomenou na to, že ne každý se raduje s nimi, a tak mohou být jejich nové vědění či tvořivost druhými narušovány. rcc Vám proto obezřetně radí, abyste sami nejen chránili Vaše duševní vlastnictví, ale abyste – nevědomě – neupírali práva k duševnímu vlastnictví druhým a neutrpěli tak sami újmu.

Obchodní a přepravní právo

rcc poskytuje právní poradenství při sjednávání přepravních smluv a jejich rámcových podmínek.

Právo nemovitých věcí

rcc se v tomto oboru zabývá nejčastěji řešením kupních a prodejních smluv k nemovitým věcem a vším, co je třeba zohlednit a právně upravit, a to jak před samotným uzavřením smlouvy tak i po něm. rcc jako advokát sídlící v Praze Vám v první řadě s ohledem na zkušenosti poradí nespoléhat na slova realitních makléřů a veškeré informace prověřit.

Insolvenční právo

V rámci insolvenčního práva je rcc nejčastěji pověřován přihlášením pohledávek veřitelů v insolvenčním řízení, dále pak uplatňováním přednostních práv či nároků na vydání věcí z majetkové podstaty. Nezřídka jsou právně relevantní také spory s insolvenčním správcem.

Zastupování v soudním a rozhodčím řízení

rcc se snaží předcházet soudním sporům. Soudní řízení jsou finančně nákladná, často trvají dlouho a skrývají v sobě prvek nejistoty. Proto se pokoušíme riziko soudních sporů eliminovat. Mnohdy je ale soudní řízení nevyhnutelné. rcc dbá na ochranu Vašich práv.

Pracovní právo

Vaše zájmy jsou výchozím bodem pro aktivity advokátní kanceláře rcc v Praze, a to jak v běžných pracovně právních otázkách, tak i ve specifických situacích. rcc se nechce zaměřovat jen na zaměstnance, ale rovněž na spolupracovníky nebo osoby samostatně výdělečně činné. V praxi se ukázalo, že zkušenosti získané při řešení  jednotlivých kauz, se kterými se lze běžně setkat v rámci uvedených tří způsobů pracovně právních vztahů, pomohly rcc k vyhodnocení zájmů a taktických manévrů našich mandantek a mandantů, ale i protistran. Pokud tedy potřebujete podporu při řešení výpovědi nebo jiných pracovně právních otázek, rcc Vám rád poradí a poskytne podporu.

Pro zaměstnance, kteří hledají pomoc z důvodu obdržené výpovědi jak v oblasti práva německého tak českého platí následující:

Česká republika: Pokud Vám byla doručena/předána výpověď, bezodkladně (nejlépe v ten samý den) vyjádřete zaměstnavateli písemně Váš nesouhlas s rozvázáním pracovního poměru a žádost o další přidělování práce, pokud výpověď nechcete akceptovat.

Německo: V žádném případě nesmíte zmeškat lhůtu k podání žaloby proti výpovědi zaměstnavatele (pokud ji nechcete akceptovat); 3 týdny (od doručení výpovědi) uplynou rychleji, než si uvědomujete.

Trestní právo

Nemrhejte drahocenným časem a jednoduše kontaktujte rcc.

Do té doby musíte vědět jediné: Mluviti stříbro, mlčeti zlato.

I zde platí, že rcc Vás může obhajovat jako advokát ať jde o německé či české soudy a německé či české právo. Mimo jiné jsme schopni Vás nebo Vaše příbuzné navštívit ve vazbě, poskytnout poradenství Vašim příbuzným nebo Vás zastupovat v rámci trestního řízení jako poškozeného.

Podnikání

Chcete být podnikatelsky činní jako samostatná obchodní společnost, veřejná obchodní společnost, společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost? Chcete koupit jiný podnikatelský subjekt, spojit se s ním nebo rozdělit Vaši obchodní společnost? Hrozí či existují spory s jinými akcionáři nebo obchodními partnery? Seznam je dlouhý, cesta k rcc jistě kratší.

Smluvní právo

Díky mezinárodní klientele advokátní kanceláře rcc sídlící v Praze jako centru Evropy lze jen stěží zařadit smluvní vztahy do kategorií. V zásadě obsahují nepřeberné spektrum např. od všeobecných obchodních podmínek, přepravních podmínek nebo smluvních podmínek po dohodu o provedení práce. Hlavní důraz je nyní kladen na oblast investičních, kupních, nájemních, přepravních a pracovních smluv a smluv o zápůjčce.

Správní právo

Ve správním právu panuje pravidelně právní vztah, který není ovlivněn jen per se (sám o sobě), nýbrž také ve skutečnosti vztahem nad- a podřazenosti. Tam, kde je nutné jednat s „rovnými zbraněmi“, přistupuje rcc, pokud je to požadováno. V posledních letech se jednalo nejčastěji o případy, které se odehrávaly v oblasti cizineckého a stavebního práva a práva týkajícího se provozu na pozemních komunikacích (přestupkového práva). Pravidelně se k tomuto přidávají řešení případů povolení, schválení či svolení, které jsou vyžadovány nejrůznějšími úřady. První krok v těchto případech je většinou nejprve podání odvolání proti nevydání kladného rozhodnutí mandantce či mandantovi a prezentace našeho právního pohledu na daný případ.

Rodinné právo

Předmanželská smlouva, rozvod, výživné, péče a styk s nezletilými dětmi, vypořádání společného jmění manželů, násilí v manželství, jsou jen některé z běžných oblastí naší činnosti. Převážná část dotazů, které jsou rcc v této oblasti kladeny, se v posledních letech týkají jednoznačně otázek rozvodů, výživného a péče o nezletilé děti. Zde je v naší praxi často uplatňováno mezinárodní a evropské právo. Se smíšenými páry se advokátní kancelář se sídlem v Praze setkává čím dál častěji.

Odměna

Odměna advokáta za poskytování právních služeb je obecně upravena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).
Dle uvedeného advokátního tarifu se odměna advokáta řídí jeho smlouvou s klientem, je-li sjednána jako smluvní odměna; není-li odměna advokáta takto určena, řídí se ustanoveními této vyhlášky o mimosmluvní odměně.
V naší advokátní kanceláři vycházíme vždy z individuálních potřeb našich klientů, a proto je cena právních služeb stanovena v zásadě jako smluvní odměna po dohodě mezi advokátem a klientem. Smluvní odměnu je možné určit zejména podle počtu úkonů provedených ve věci nebo hodinovou sazbou. Odměnu je možné rovněž vymezit předem stanovenou pevnou částkou, případně při poskytování služeb v delším časovém období sjednanou paušální měsíční sazbou.

Informace pro klienty o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pověřena Česká advokátní komora mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Kontaktní formulář

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat pomocí kontaktního formuláře níže.