ROGER C. CUNNINGHAM, LL.M.

Advokát (CZ) / Rechtsanwalt (DE) / Attorney at Law (DE, CZ)

Otcové nemusí platit za přítomnost u porodu

Ústavní soud dne 26.04.2016 vyhověl ústavní stížnosti, kterou podal otec, neboť nesouhlasil s tím, aby musel zdravotnickému zařízením zapaltit částku ve výši 500,- Kč jakožto paušální náhradu nákladů spojených s přítomností u porodu. Stěžovatel ústavní stížností brojil rovněž proti obecné praxi spočívající v nevpuštění otců na porodní sál bez předchozího zaplacení poplatku, což považoval za rozporné se základním lidským právem na ochranu rodinného života.

Ústavní soud dospěl k závěru, že byla porušena stěžovatelova práva, neboť realizaci práva na přítomnost u porodu nelze podmínit úhradou běžných výdajů na provoz zdravotnického zařízení, mezi něž patří i náklady na jednorázový oděv a přezutí. Ústavní soud dále konstatoval, že přítomnost u porodu sama o sobě nemůže být zatížena poplatkovou povinností, přičemž ji nelze podmínit ani úhradou běžných výdajů na provoz zdravotnického zařízení, mj. ani na hygienický oděv, dezinfekční prostředky, roušku či návleky na boty, které musí být zajištěny hromadně a ohledně všech, kdo se ve zdravotnickém zařízení nacházejí, ať již zaměstnanců, osob zajišťujících provoz či zásobování, pacientů, jejich doprovodu či návštěv.

V předmětném nálezu se Ústavní soud dále rovněž vyjádřil k tomu, za jakých okolností je možné za určitá plnění vybírat platby za účast jiné osoby u porodu, přičemž se nemusí nutně jednat pouze o otce dítěte. Platby spojené s účastí u porodu lze přitom podle Ústavního soudu vybírat výhradně za plnění, která jsou poskytována nad rámec povinností podle zákona, ohledně těchto služeb je nutno dát dotčené osobě prostor k vyjádření, zda má o danou službu zájem. Pouze ohledně specifických služeb či úkonů, které z povahy věci musí být poskytnuty, lze potom požadovat úhradu bez dalšího, ovšem platba musí být přiměřená a nesmí být v zásadním nepoměru k pořizovací ceně, potřebnému rozsahu a skutečně poskytnutým úkonům.

Nezaplatí-li osoba platbu předem, nesmí to mít podle Ústavního soudu vliv na vlastní výkon práva být přítomen u porodu. Na přiměřené paušalizaci plateb pak není nic protiústavního, platby se ovšem musí pohybovat v mezích alespoň rámcově přiměřené náhrady. Paušalizace nesmí být prostředkem k zastřenému vytváření zisku, nahrazování příjmů z veřejného zdravotního pojištění či odrazování jiných osob od přítomnosti u porodu.

(nález sp. zn. IV. ÚS 3035/15)

Kontaktní formulář

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat pomocí kontaktního formuláře níže.